اطلاعیه 12-تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله(خرداد1400)
1400/02/12

با توجه به شرایط حال حاضر کرونا و قرنطینه و همچنین تقاضای تعداد زیادی از نویسندگان و پژوهشگران جهت تکمیل و ارسال مقاله به داوری ، کنفرانس طبق تصمیم شورای سیاستگزاری به تاریخ زیر تمدید گردید.

تاریخ برگزاری همایش :   26   خرداد ماه  1400

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :     10  خرداد ماه  1400

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :    13  خرداد ماه  1400