اطلاعیه 8 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات
1399/06/22

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-International Journal of Innovation, Creativity and Change(IJICC)-Scopus

2-Talent Development and Excellence-Scopus

3Journal of critical reviews-Scopus

4international journal of psychosocial rehabilitationScopus

5- Utopia y Praxis Latinoamericana-Scopus

6-International Journal Of Disaster Recovery And Business Continuity-wos

7-Journal Of Green Engineering-Scopus

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل  journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

-مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com