تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات : 18 تیر ماه 1399

ثبت نام کامل حضوری (پرداخت هزینه) : 14 تیر ماه 1399

ثبت نام کامل غیرحضوری (پرداخت هزینه) :19 تیر ماه 1399

برگزاری کنفرانس : 25 تیر ماه 1399