تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 10  خرداد ماه  1400

ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) : 13  خرداد ماه  1400

برگزاری کنفرانس : 26  خرداد ماه  1400